Stadgar

Globalens stadgar

Stadgar Globalen 210920

Föreningen Fair Trade Shop Globalens stadgar

Ändrade av medlemsmöte 20210920

§ 1 Syfte
Fair Trade Shop GLOBALEN är en ideell förening med uppgift att sälja varor, som
inhandlats i solidaritet med producenterna, och varor som bidrar till att skapa opinion för en rättvisare fördelning och bättre hushållning av jordens resurser, samt att
genom information bidra till att skapa opinion för detsamma.
Föreningen skall drivas utan eget vinstintresse. Allt eventuellt överskott skall
användas direkt i föreningens verksamhet eller i annan verksamhet som ligger i linje
med föreningens syfte.
§ 2 Medlemskap
Medlem är den person som vill verka i enlighet med föreningens syfte, se 1, och har
erlagt fastställd medlemsavgift.
§ 3 Medlemsavgift
En årlig medlemsavgift upptas. Avgiftens storlek fastställs av årsmötet.
§ 4 Styrelse
Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ. Den består av ett udda antal personer, dock minst fem, som väljs för ett år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är samlade. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Ordförande, sekreterare och kassör samt firmatecknare väljs av styrelsen inom
denna.
§ 5 Årsmöte/föreningsmöte
Årsmöte/föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Vid
årsmöte/föreningsmöte har alla medlemmar yttrande-, yrkande- och beslutanderätt.

Årsmötet skall äga rum inom fyra månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse utgår
senast en månad före årsmötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande och sekreterare för mötet
2. val av justerare
3. framläggande av verksamhetsberättelse med räkenskapsredogörelse samt
revisionsberättelse
4. fastställande av bokslut
5. beslut om disposition av eventuellt över- eller underskott
6. beslut om ansvarsfrihet
7. fastställande av medlemsavgift
8. presentation av verksamhetsplan och budget
9. val av styrelse
10. val av två revisorer jämte suppleanter
11. val av valberedning
Föreningsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst 1/3 av medlemmarna så
vill. Kallelse med angivande av viktiga ärenden utgår senast två veckor före
föreningsmöte.
§ 6 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper löper från 1/1 till 31/12.
§ 7 Stadgeändring
För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs minst 2/3 majoritet vid två
föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.
§ 8 Upplösning
För beslut om upplösning av föreningen krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuella tillgångar ska vid upplösningen tillfalla
verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.