Minimikunskaper för volontärer

Det är viktigt att de som jobbar i vår butik ska kunna förmedla vad föreningen Fair Trade Shop Globalen står för och varför våra varor gör skillnad. Därför har vi samlat några texter om rättvis handel och Fair Trade Shop som vi anser är minimikunskaper för att få jobba som volontär i Fair Trade Shop Globalen. Nästa steg är att gå igenom det utbildningsmaterial ” Fair Trade Start” som ligger på Fair Trade Återförsäljarnas hemsida och som du hittar en länk till här http://www.medlem.fairtradeorg.se/utbildningar/fair-trade-start/

Vi ordnar även vissa utbildningskvällar

Fair Trade Shop Globalen

Fair Trade Shop Globalen är en ideell förening som driver en butik med för närvarande två anställda. Övrigt arbete utförs helt ideellt av volontärer. Vi är medlemmar i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna som i sin tur är medlemmar i World Fair Trade Organisation, WFTO. Det innebär att vi säljer varor som ingår i det bredare Fair Trade-begreppet men även varor som certifierats enligt kriterierna för Fairtrade (se mer om skillnaden nedan). Fair Trade Shop har med stöd av ideella insatser och stort engagemang möjlighet att erbjuda det största utbudet av varor i Uppsala som är handlade enligt principerna om Fair Trade.

Fair Trade Shop-konceptet

I mars 2012 gick Globalen från att vara en så kallad Världsbutik till att bli en Fair Trade Shop. Det innebar att vi blev en del av ett butikskoncept tillsammans med fyra andra Fair Trade Shops runt om i landet. Gemensamt för dessa butiker, förutom att alla ingår i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, är att butikerna har ett enhetligt utseende samt ett högre krav på andelen Fair Trade i butikssortimentet (80-85%) än för vanliga Världsbutiker. Konceptet innebär också en gemensam hemsida och ett tydligare samarbete mellan butikerna än tidigare.

Vad är rättvis handel?

Genom att främja en handel där människan och lokalsamhällets utveckling sätts i centrum kan fattigdom och social utslagning undvikas. Rättvis handel är inte bistånd – det är ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter, som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktighet, respekt för mänskliga rättigheter och för miljön möjliggör på sikt ekonomisk och social utveckling.

Generella kriterier för rättvis handel

  • Goda arbetsförhållanden, långsiktighet, en skälig lön/betalning och miljömedvetenhet.
  • En öppen, demokratisk organisationsstruktur.
  • En utvecklande och tillmötesgående dialog mellan alla aktörer, där delaktigheten är grundläggande.
  • Främja långsiktiga och stabila handelsrelationer.
  • Arbetet ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention och ILO:s grundläggande konventioner.
  • Främja jämställdhet mellan män och kvinnor.
  • Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer i utbildnings- och upplysningssyfte.
  • Prioritera produkter som i så hög grad som möjligt förädlats i ursprungslandet.

Relationen mellan Fairtrade och Fair Trade

Inom rättvis handel-rörelsen skiljer man på Fairtrade och annan rättvis handel (fair trade). Skillnaden handlar framförallt om kontrollsystem, varutyp och marknadsplats.

Rättvis handel enligt WFTO:s (World Fair Trade Organization) tio principer gäller den handlande aktören/medlemmen som helhet och är inte, som internationella Fairtrade-kriterier, specifika för varje varugrupp. Principerna omfattar inte heller en specifik märkning, såsom Fairtrade-märkningen. Istället bygger kontrollen på ett system av självutvärderingar, som alla medlemmar i WFTO åtar sig att genomföra och offentliggöra.

WFTO gör också årliga stickprover för att se till att framtagna principer efterlevs. Även importörerna gör kontroller när de besöker producenterna. Varor från WFTO-medlemmar kan också vara produkter som har en mer komplicerad produktionskedja, t.ex. hantverk, och de återfinns framförallt i Världsbutiker – medan Fairtrade-märkta produkter har den konventionella detaljhandeln som främsta marknadsplats.

Det är helt enkelt två olika system vilka båda verkar för en rättvis handel. De fungerar parallellt och ibland överlappande. En producent kan vara både medlem i WFTO och Fairtrade-certifierad. För mer information se WFTO:s hemsida. 

Källa: www.fairtrade.se

Mer om Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Bättre ekonomiska villkor för odlare och anställda

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Premie till lokalsamhällena

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Fler positiva effekter

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Oberoende kontroller

Fairtrade är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International, som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer. Kontrollerna utförs av FLO-Cert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO65-ackreditering. Fairtrade Sverige har systerorganisationer i ett tjugotal länder.

Rättvisemärkt blev Fairtrade

I maj 2010 gick Rättvisemärkt över till att kommunicera det internationella namnet – Fairtrade – även på den svenska marknaden.

Källa: www.fairtrade.se