Märkningar

WFTO:s produktmärkning

På producenternas initiativ har det inom World Fair Trade Organization (WFTO) sedan 2007 arbetats med att utveckla en märkning för WFTO-medlemmarnas varor för att få tillgång till en ännu större marknad.

Under 2013 har WFTO:s garantisystem börjat användas och arbetet med den nya märkningen har bl. a. startats upp som en del i utvecklingen att inkludera allt fler underleverantörer. Ambitionen är att det nya garantisystemet ska vara helt genomförbart 2015

I april 2015 har 18 WFTO-medlemmar prövats och klarat de nya kontrollerna. Se mer:

http://www.wfto.com/list

Läs mer om WFTO:s produktmärkning, ladda när Fair Trade Återförsäljarnas broschyr här: /userFiles/PDF/broschyr_WFTOproduktmarkning.pdf

10 principer för Fair Trade enligt WFTO

Nedanstående 10 principer ska följas efter bästa förmåga av samtliga medlemsorganisationer inom WFTO. Du kan läsa dem i sin helhet här.

 1. Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna.
 2. Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom Fair Trade vad gäller produkter och marknadsföring.
 3. Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter.
 4. Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om Fair Trade.
 5. Betalning av ett rättvist pris till producenterna.
 6. Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organisering.
 7. Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.
 8. Inget utnyttjande av barn i arbetet – se till att FN:s barnkonvention följs.
 9. Miljö – aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.
 10. Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Fair Trade.

Produktmärkningen Fairtrade

Fairtrade Sverige

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Det internationella certifieringsmärket har använts i Sverige sedan 2004 och från 2010 används det internationella namnet Fairtrade. Det flesta produkter är livsmedel men det finns också blommor, bomull, guld, hudvård, sportbollar och trä. I Sverige finns ca 1800 olika Fairtrade-märkta produkter.

Fairtrades kriterier

Kriterierna är utvecklade av Fairtrade International i samarbete med producentnätverk och de nationella Fairtrade-organisationerna runt om i världen. De baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet och syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Kriterierna är indelade i kärnkriterier, utvecklingskriterier, handelskriterier och produktspecifika kriterier och har alla en gemensam utgångspunkt – genom att garantera ett minimipris för råvaran och en långsiktig affärsrelation erbjuds förbättrade villkor för odlare och anställd arbetskraft i länder med utbredd fattigdom som annars kan missgynnas av villkoren för världshandeln.

Generella kriterier:

 • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
 • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
 • Barnarbete och diskriminering motverkas
 • Demokratin och organisationsrätten främjas
 • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas