Fair Trade

Vad är Fair Trade?

Barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, sexuella trakasserier, dåliga löner, kortsiktiga handelsavtal och frånvaro av demokrati… Bakom de varor som florerar i den dagliga handeln finns ofta berättelser med beskrivningar som dessa. Globaliseringen har lett till utvecklingsmöjligheter för många länder, men inte sällan kommer människor i kläm på vägen.

Bättre villkor för producenter i Syd

Far Trade, eller rättvis handel, syftar till att förbättra villkoren för de som producerar de varor vi konsumerar. Många producenter i låglöneländer har begränsade resurser och har svårt att hävda sig på världsmarknaden. För att kunna agera där, och sälja sina produkter, tvingas de pressa sina priser, sänka kraven på arbetsförhållanden samt sälja via flera mellanhänder som själva tar en stor del av förtjänsten. Detta leder till att många inte får tillräckligt betalt för sitt arbete och därmed inte kan försörja sig själva, sina familjer eller utveckla sina lokalsamhällen. Det är mot denna bakgrund rättvis handelsrörelsen har vuxit fram.

Genom att främja en handel där människan och lokalsamhällets utveckling sätts i centrum kan fattigdom och social utslagning undvikas. Rättvis handel är ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter, som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktiga handelsförbindelser samt respekt för mänskliga rättigheter och vår miljö möjliggör på sikt ekonomisk och social utveckling.

Internationell gemensam definition på Fair Trade

I december 2001 antog de stora organisationerna för fair trade, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International, en gemensam definition av rättvis handel. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009).

Deras gemensamma definition är:

”Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Rättvis handelsorganisationer är aktivt engagerade i att stödja producenter, verka för ökat medvetande och kampanjarbete för förändringar i regelverk som omgärdar den konventionella internationella handeln och det sätt varpå den utövas.

Studier inom Fair Trade

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en ideell förening som samlar butiker och caféer som säljer rättvisa varor. De arbetar med utbildning, kampanjer och konsumentupplysning. Vill du lära dig mer om Fair Trade finns flera utbildningar samlade på deras hemsida.

Du hittar materialet här: http://fairtradeorg.se/utbildningar/

Besök gärna Nätverket för Rättvis Handel där en stor mängd uppsatser och skolmaterial kring Fair Trade finns samlat: http://www.rattvishandel.net/